Istraživanje o odgovornom spolnom ponašanju mladih

 

Odgovorno spolno ponašanje vrlo je važan zdravstveni aspekt svakog spolno aktivnog pojedinca. Podrazumijeva usvajanje obrazaca ponašanja i životnog stila koji je usmjeren zaštiti i unapređenju spolnog i reproduktivnog zdravlja te ujedno doprinosi boljoj kvaliteti života, smanjuje rizik  od spolno prenosivih bolesti i neželjene trudnoće.

Dosadašnja iskustva u radu s mladima pokazuju da im je znanje o vlastitoj seksualnosti i odgovornom spolnom ponašanju najčešće dostupno iz nepouzdanih i neprovjerenih izvora kao što su internet, televizija, časopisi, vršnjaci ili starijih adolescenti, a rjeđe informacija dobivenih redovitim školovanjem (osnovnoškolskim i srednjoškolskim), roditeljskim odgojem,  verificiranim programima nevladinih organizacija ili stručnih osoba.

Udruga roditelja „Korak po korak“ u partnerstvu s Društvom „Naša djeca“ grada Gospića provela je anketni upitnik u okviru projekta Budi Odgovoran, Slobodno Sheraj! (BOSS) kako bi utvrdila potrebe i preporuke mladih u području odgovornog spolnog ponašanja. Anketni upitnik proveden je na uzorku od 200 mladih diljem Republike Hrvatske, a ispitivao je informiranost mladih na zadanu temu, poznavanje i korištenje kontracepcije te utjecaj društva i medija na odgovorno spolno ponašanje.

Prema dobivenim rezultatima evidentirano je da mladi u današnje vrijeme imaju neograničen pristup informacijama no kazuju kako mediji ne prenose kvalitetan sadržaj o odgovornom spolnom ponašanju i seksu te kako seksualnost i seks nisu realno prikazani kroz medijske sadržaje. Važnost vide u promjeni pristupa temi  temeljenom na cjeloživotnom obrazovanju i razvijanju kritičkog razmišljanja.

Roditelji i roditeljski odgoj zauzimaju važnu ulogu od najranije djetetove dobi te su zbog kontinuiranog kontakta s djecom njihovi primarni edukatori. Mnogi od njih izbjegavaju razgovor o seksu sa svojom djecom. Često misle da je još prerano za takav razgovori, neugodno im je dotaknuti se tema kao što su seksualnost i seks te vjeruju kako će djeca sve potrebne informacije naučiti kroz obrazovanje. Jedan od glavnih pokazatelja istraživanja bio je kako mladi tijekom adolescencije trebaju najviše podrške i usmjeravanja od strane roditelja. Istovremeno prepoznaju potrebu roditelja za edukacijom o tome kada započeti razgovor i na koji način prilagoditi sadržaj dobi djeteta.

Iako postoje subjektivne i objektivne potrebe za sustavnim spolnim odgojem i obrazovanjem, u našim se školama o spolnosti uči najviše unutar sadržaja iz biologije. Mladi smatraju kako njihove potrebe u postojećem obrazovnom sustavu nisu zadovoljene zato što seksualni odgoj koji se dotiče seksualnog i reproduktivnog zdravlja čovjeka, nikada nije postao dio obrazovnog sustava. Kao glavni nedostatak prepoznaju izostanak pravovremenih, točnih i stručnih informacija te prepoznaju uvođenje zdravstvenog (seksualnog) odgoja i prilagodbu kurikuluma kao jedno od rješenja prevencije neodgovornog spolnog ponašanja.

Usprkos tome što većina ispitanika povezuje seks s pojmovima kao što su ljubav, užitak i obostrana komunikacija, još se uvijek javlja osjećaj srama i stigme. Otvorena razgovor, dolazak mladih, stručnih osoba, veći broj radionica i rad u manjim grupama mogu biti sigurno okruženje u kojem se stvara prilika za propitkivanjem željenih pitanja bez osjećaja neugode i potrebe za skrivanjem.

Stoga prevencija u području odgovornog spolnog ponašanja treba biti usmjerena na više razina-roditeljski odgoj, obrazovni sustav, razvijanje kritičkog razmišljanja i destigmatiziranje teme seksualnosti u društvu. Ne smije biti orijentirana samo na stjecanje znanja o sprečavanju spolno prenosivih bolesti i neželjene trudnoće nego na promjenu pristupa mladima promovirajući informiranost, razvijanje komunikacijskih vještina, pozitivnih stavova i uvjerenja, samopoštovanja i samoučinkovitosti za usvajanje obrazaca odgovornog spolnog ponašanja.

 

Autorica: Karmen Stipeč, mag.act.soc.