Moja zakonska prava prije punoljetnosti

Konvencija o pravima djeteta definira dijete kao ljudsko biće mlađe od 18 godina ukoliko se, prema zakonima koji se primjenjuju na djecu, punoljetnost ne stječe ranije. Prije nego li postane punoljetna, svaka mlada osoba prolazi kroz turbulentno i izazovno razdoblje odrastanja koje je obilježeno intenzivnim  fizičkim, seksualnim, emocionalnim, psihosocijalnim i kognitivnim promjenama. Mladi korak po korak napuštaju sigurnost djetinjstva i preuzimaju prava i obaveze s kojima se do sada nisu susretali. U Republici Hrvatskoj ta su prava i obaveze definirana Obiteljskim zakonom, no ponekad je vrlo nejasno koja se od tih prava i na koji način mogu ostvariti prije punoljetnosti.

PRAVNI ODNOSI RODITELJA I DJETETA

U obiteljskom zakonu pobrojana su osobna prava djeteta koja uključuju pravo na skrb za život i zdravlje, pravo na sigurnost i odgoj u obitelji primjeren svojim tjelesnim psihološkim i drugim razvojnim potrebama, pravo na život sa svojim roditeljima, a ako žive razdvojeno dijete ima pravo na roditeljsku skrb obaju roditelja, pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s drugim bliskim osobama te pravo na izbor obrazovanja i zanimanja i pravo na zapošljavanje u skladu sa svojim sposobnostima i svojom dobrobiti. U sklopu pobrojanih osobnih prava djeteta, postoje neka koja se mogu ostvariti samostalno, prije njegove punoljetnosti.

Pravo djeteta na pokretanje postupka

Dijete  koje je navršilo 14 godina života ima pravo samostalno pokrenuti postupke pred nadležnim tijelima u vezi s ostvarivanjem svojih prava i interesa no samo ako je sposobno shvatiti značenje i pravne posljedice tih radnji. Prije ikakvog postupanja, sud je dužan zatražiti mišljenje centra za socijalnu skrb o postupovnoj sposobnosti djeteta za postupanja u sudskom postupku. Također, ako dijete vodi spor ili je u sukobu interesa sa svojim roditeljima ili zakonskim zastupnikom, centar za socijalnu skrb ili sud će mu dodijeliti posebnog skrbnika koji je dužan zastupati dijete i  štititi njegova prava i interese tijekom trajanja postupka. 

Informirani pristanak djeteta na medicinske postupke

Dijete koje je navršilo 16 godina života i koje je prema procjeni doktora medicine dovoljno zrelo za donošenje odluke o postupcima vezanim uz svoje zdravlje ili liječenje može samostalno dati pristanak na pregled, pretragu ili medicinski postupak. Ako je prema procjeni doktora medicine riječ o medicinskom postupku koji je kompliciraniji, tražit će se suglasnost roditelja ili drugog zakonskog zastupnika. U slučaju spora između djeteta i roditelja ili zakonskog zastupnika o poduzimanju medicinskih postupaka, sud će donijeti rješenje koje je u najboljem interesu djeteta.

Bitnu sastavnicu pravnog odnosa roditelj-dijete čini roditeljska skrb koju čine odgovornosti, dužnosti i prava roditelja, u svrhu promicanja djetetovih osobnih i imovinskih prava te dobrobiti. Dužni su je ostvarivati u skladu s razvojnim potrebama djeteta i ne mogu se odreći prava na roditeljsku skrb. Njen temeljni sadržaj čine briga za (1) zdravlje, razvoj, njegu i zaštitu,(2) odgoj i obrazovanje, (3) ostvarivanje osobnih odnosa, (4) određivanje mjesta stanovanja. Roditeljska skrb prestaje kad dijete stekne poslovnu sposobnost koja se stječe punoljetnošću ili sklapanjem braka prije punoljetnosti. Tada osoba koja je stekla poslovnu sposobnost može samostalno odlučivati o svojim pravima koja joj pripadaju zakonom, ali preuzima i određene obaveze.  Mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi zbog pravnih zapreka nastupa u slučajevima kada je roditelj djeteta maloljetna osoba ili osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu u kojem nije u stanju ostvarivati roditeljsku skrb. Dok traje mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi, svakodnevnu skrb može ostvarivati drugi roditelj samostalno ili  s drugim roditeljem djeteta ili skrbnikom. Mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi zbog pravnih zapreka prestaje kada prestanu postajati razlozi zbog kojih ostvarivanje roditeljske skrbi miruje.

SKLAPANJE BRAKA

Jedna od osnovnih pretpostavki za sklapanje braka je punoljetnost osobe, to jest, kada dijete navrši 18 godina života. Međutim, ovdje postoji iznimka koja glasi da maloljetna osoba može sklopiti brak ukoliko stekne poslovnu sposobnost, ali ne prije navršenih 16 godina života. Poslovna sposobnost podrazumijeva  svojstvo da se vlastitim očitovanjima volje stječu prava i obveze. Sud može dopustiti sklapanje braka osobi koja je navršila 16 godina života ako utvrdi da je mentalno i tjelesno zrela za brak te da je sklapanje braka u skladu s dobrobiti te osobe. Ako je osoba lišena poslovne sposobnosti u davanju izjava koje se odnose na osobna stanja kao što je sklapanje braka, brak se može sklopiti uz odobrenje skrbnika. Međutim, ako skrbnik odbije dati odobrenje za sklapanje braka, osoba lišena poslovne sposobnosti može samostalno sudu podnijeti prijedlog za odobrenje sklapanja braka. Potrebno je imati na umu kako se sudovi i javnopravna tijela koja vode postupke u kojima se izravno ili neizravno odlučuje  o pravima djeteta, vode time da prvenstveno štite prava djeteta i njegovu dobrobit.

Djeca se rađaju s temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima te sudjelovanje djece u sudskim postupcima u kojima se odlučuje o njihovim prvima jamče djetetu da bude informirano i da može izraziti svoje mišljenje. No, s obzirom na tjelesnu i psihičku nezrelost nameće se potreba isticanja posebnih prava zbog njihove ranjivosti. Pri donošenju svih odluka ili izvršenju postupaka koji utječu na dijete, najvažnija mora biti dobrobit i interes  djeteta.

Ako imate bilo kakvih pitanja veznih uz ostvarivanje svojih prava, posjetite našu web portal  za maloljetne trudnice i roditelje www.maloljetni-roditelji.net ili nam se javite na e-mail: info@maloljetni-roditelji.net

Autorica: Karmen Stipeč, mag.act.soc.